Skip to main content

Privacyverklaring van Flowersconnect B.V. voor klanten

FlowersConnect B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende aan De Rijnlanderweg 1415, 2153 KE Nieuw-Vennep, (hierna ook te noemen: FlowersConnect) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens als weergegeven in deze privacyverklaring.  

FlowersConnect verwerkt persoonsgegevens van haar (potentiële) contractspartijen, zowel van haar afnemers als leveranciers/kwekers. Daarbij hechten wij veel waarde aan waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Verwerken van persoonsgegevens 
FlowersConnect verwerkt van klanten en kwekers de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens (waaronder in voorkomend geval ook telefoonnummer en e-mailadres) bankrekeningnummer, inloggegevens en lidnummer. Indien voorhanden verwerkt FlowersConnect daarnaast het kweker/kopernummer van de veiling. 

FlowersConnect verwerkt voornoemde persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen voortvloeiende uit of samenhangende met de met u te sluiten of gesloten overeenkomst kunnen uitvoeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld adresgegevens nodig om de bestelling te bevestigen en een factuur op te stellen. Het kweker/kopernummer is nodig om de benodigde koopbrieven op te maken.  Als u deze gegevens niet aan FlowersConnect verstrekt, kunnen wij voornoemde verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om een overeenkomst met FlowersConnect aan te gaan. 

Ten slotte worden bij bezoek van de website en app gegevens (IP-adres) geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij om u na bezoek van onze website of app doelgerichte aanbiedingen te kunnen doen (gerechtvaardigd belang). Wij verwijzen u ter zake graag naar ons cookiebeleid. Tegen voornoemde verwerking van persoonsgegevens bij bezoek van de website en app kunt u bezwaar maken. 

Omgang met persoonsgegevens  
Overeenkomstig de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming zullen wij alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor uiteengezette doelen of de nakoming van een wettelijke verplichting.  

FlowersConnect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch het idee hebt dat er sprake is van onvoldoende beveiliging, inbreuk of misbruik, neemt dan contact op met: Winfried Versluis 

FlowersConnect verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat ook bij die verwerkers uw gegevens voldoende beveiligd en vertrouwelijk worden behandeld. FlowersConnect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens is geen sprake.  

Bewaren van persoonsgegevens 
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. FlowersConnect zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Uw rechten 
Als relatie van FlowersConnect stellen wij u uiteraard graag in staat om gebruik te maken van de wettelijke rechten die u hebt onder de toepasselijke privacyregels: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op “gegevensoverdraagbaarheid”. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere door u genoemde organisatie te zenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw bezwaar tegen de verwerking sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (maak daarin uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en uw BSN zwart). We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ten slotte wijst FlowersConnect er nog op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Wijzigen van de privacy statement 
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd, onder meer naar aanleiding van eventuele wijzigingen in de uitleg van de Algemene verordening gegevensbescherming door de bevoegde autoriteiten. FlowersConnect raadt u daarom aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe FlowersConnect uw informatie beschermt.